הסכם הזמנה אגם בטבע

דף הבית >> הסכם הזמנה אגם בטבע
ההזמנה בדף זה רק לאחר סגירת תאריך מחיר ושעות מול נציג "אגם בטבע הפקות" ואישור תקנון / הסכם הזמנה / האירוח הסכם הזמנה לקיום אירוע / אירוח
הסכם הזמנה לקיום אירוע במתחם  "רשום מטה" נא קרא בעיון, הסכם הזמנה זה הינו למטרת שימוש במתחם לאירוח/אירוע מסוג:הרשום בהזמנה זו בלבד, תפקידו ואחריותו של נותן השירותים "אגם בטבע הפקות" הינם אך ורק למתן זכות שימוש לקיום האירוע/אירוח במתחם הרשום במועדים אשר נקבעו מראש ואין ולא תחול עליו אחריות נוספת מכל סוג שהוא אלמלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב. הצהרות והתחייבות המזמין:

1. המזמין מתחייב בהסכם זה בשם כל האורחים ומוזמני האירוע ויהיה חייב בחבות אישית בכל הפרה של תנאי הסכם זה, על אף אם היא נובעת מהפרת ההסכם ע"י אורח ו/או משתתף אחר באירוע מוזמן או לאו.

2. אין להביא למקום האירוע ציוד נלווה כגון מערכות סטריאו או כל ציוד הגברה אחר. אלמלא סוכם אחרת מראש ובכתב, המפר סעיף זה יחויב בתשלום פיצויים למשכיר בסך 1000 ₪ (אלף ₪ )אף אם לא נגרם כל נזק. בנוסף, במקרה כזה לנותן השירותים ו/או מי מטעמו , תהיה הזכות לסיים את האירוח או האירוע לאלתר ולפנות את כל האורחים משטח המתחם ללא כל פיצוי מטעמו.

3. באחריות המזמין לערוך את האירוע באופן מכובד וסביר ולעמוד בכל ההנחיות, התקנות והוראות המקום והדין )המזמין אינו פתור בגין אי ידיעת הדין

4. המזמין מצהיר בזה כי על פי התרשמותו מהחומר אשר הוצג בפניו על מתחם האירוע המוזמן, בדק וביקר במקום ו/או ויתר על זכותו לביקור מוקדם במקום, ומצא את המקום ראוי לצרכיו ובזאת מוותר על טענה עתידית שתבוא מצדו.

5. המזמין מתחייב בזאת להפסיק מידית כל אירוע אלים שנגרם במתחם ובמידת הצורך אף להוציא את המשתתפים בו. אירוע מסוג זה באחריות המזמין בלבד ולא תהיינה כל השלכה לנותן השירותים. במידה ונוצר הצורך בהתערבות כוחות משטרה ו/או כוחות בטחון על סוגיו השונים, אחריות משפטית וכספית, המשתמעת מכך ומכל הנובע בעקבותיה תוטל על מזמין האירוע בלבד.

6. קיים איסור מוחלט בשימוש בזיקוקים, נפצים ומתפוצצים למיניהם כגון: פצצות נייר צבעוניים )קונפטי(, נרות וכדומה. אי עמידה בתנאי זה יגרור אחריו פינוי מידי מהמתחם ללא החזר כספי!. בכל מקרה של סתימות במנועי הבריכה או הג'קוזי בעקבות שימוש בקומפטי יחוייב המזמין בכ-500 ₪, (עלות טכנאי)

7. הרחצה בבריכה הינה באחריות המזמין ומותרת לשימוש בהשגחת מציל מטעם המזמין בלבד.

8. נותן השירותים מתריע בזאת כי במידה ושכרות של אחד ו/או יותר מהנוכחים במתחם מהווה כלל יסוד כמסכן חיי אדם, סביבתו ו/או גרימת נזק לרכוש המקום. במקרה כזה רשאי בעל המקום ו/או בא כוחו להפסיק את האירוע לאלתר ולדרוש מהשוכר לפנות את המקום מידית ללא פיצוי כלשהו.

9. אחריות המזמין לשמירה על שלמות המקום וציודו. בכל נזק לרכוש או ציוד אשר יצוין ע"י המשכיר, יחויב המשכיר בהתאם לסכום שייקבע ע"י המשכיר לתיקון או קנייה חדשה של המוצר הניזוק.

10. חל איסור מוחלט לגעת בלוח הבקרה ו/או מד הטמפרטורה, של הבריכה או הג'קוזי
התמורה למתן השירותים :

11. המזמין יהיה רשאי להשתמש באזורים ובציוד המתחם אשר פורטו לו במעמד אישור ההזמנה ובכניסה למתחם.

12. בכל איחור בפינוי מתחם האירוע וללא אישור מראש ובכתב יחוייב המזמין ב-500 ש"ח , במקרה שפינוי מתחם האירוע או האירוח לאחר השעות המוסכמות יסכל או יפגע בקיום אירוח או האירוע הבא במתחם, ישלם המזמין לנותן השירות פיצוי כספי מוסכם מראש על סך 5000 ש"ח  

13. התשלום ע"פ הזמנה זו תשולם ע"י המזמין במזומן לפני הכניסה אל המתחם וכתנאי מותנה לקיום האירוח / האירוע .

14. המשכיר רשאי בכל עת להגיע למתחם ו/או לשלוח נציג מטעמו.

15. בכל מקרה של פגיעה, פציעה ואו נפילה של המזמין או אחד מאורחי האירוע, חובה לדווח למשכיר עד ל-48 שעות מרגע הפגיעה, מקרה שידווח לאחר 48 שעות יחשב כלא היה, ולא יוכר ע"י המשכיר או מי מטעמו.

16. המחירים הרשומים כוללים מע"מ

דחייה / ביטול ההסכם:
1. ניתן לבטל את ההזמנה עד- 14 יום מיום מועד האירוע, ללא כל חיוב המזמין, .
2 ביטול ההזמנה בין 7 ל- 14 יום ממועד האירוע, יחויב המזמין ב-500 ₪ .
3. בהתראת ביטול הפחותה מ- 7 ועד 3 ימים ללא תלות בסיבתה, יחויב המזמין ב-.1000 ש"ח.
4. ביטול ההזמנה בהתראה של 3-ימים או פחות, יחוייב המזמין במלוא סכום ההזמנה הרשום.
5. חובה לשלוח הודעת ביטול ל- ד.א agamvila@gmail.com ולקבל חזרה ועבורה אישור. כל הודעה ללא קבלת אישור בד.א אלקטרוני חוזר דינה כלא נתקבלה והמזמין יחויב במלוא הסכום כפוף לסעיפים 1 עד 4 בפסקה זו.

סיום הסכם:
1. פינוי המתחם רק לאחר הערכת תקינותו ובדיקה כללית של המשכיר כפוף להסכם זה, במקרה שהכול תקין ואין נזקים במתחם, ישמיד נותן השירותים את פרטי האשראי . בכל מקרה המזמין לא יעזוב את המתחם טרם הגעתו של נותן השירותים ו/או מי מטעמו.

2. אין לראות בעיכוב או הימנעות של מי מהצדדים מלממש או לאכוף זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או כמניעה מצדו מלהשתמש בזכויותיו בעתיד והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.

3. לא יהיה תוקף לכל ויתור ,הנחה ,ארכה ,מצב, שינוי ,תוספת או גריעה מהסכם זה או לפיו ,אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם זה .

4. חל איסור מוחלט לשימוש בברביקיו של המקום לבשר ו/או מאכלים שאינם כשרים.

5. השוכר רשאי להביא ולהשתמש בשירותים של ספקים חיצוניים כגון קייטרינג ו/או שירותי בר, תקליטן וכ"ו באישור מראש ובכתב של נציג המקום, הובהר ומוסכם כי למזמין אחראיות בלעדית על התקשרותו עם ספקים שונים )קייטרינג, תאורה, הגברה, תקליטן וכו'( לאירוע ו/או לכל נזק שיגרם על ידי ספק כלשהו, אם חו"ח ייגרם.

6. חל איסור מוחלט על שימוש באלכוהול במקום לאנשים שגילם מתחת לגיל 18 כמתחייב בחוק, בכל מקרה של שימוש אלכוהול מתחת לגיל המותר בחוק, יחשב מזמין האירוח / האירוע כאחראי בלעדי בנושא וכל השלכותיו .

7. קטינים )מתחת לגיל 18( מחויבים בהשגחת מבוגר מעל גיל 23 בשהותם במתחם בכל שעות האירוח / האירוע.

5.המזמין מצהיר כי במהלך שעות האירוח/ האירוע, לא יתקיימו הימורים לא חוקיים במקום וחל איסור לשחק על כסף.

6.מתחם האירוע נמצא באמצע שדות ירוקים, בטבע והמזמין צריך לקחת בחשבון את כל המשתמע מזה.

7.מצעים ושמיכות ניתן למיטה זוגית בלבד! המוזמנים צריכים להביא עימם- מצעים שמיכות וכריות, המתחם מספק מזרונים בלבד!

8. המתחם מספק מטבחון לשימוש המזמין והמזמין מודע כי אין במתחם כלים כגון: צלחות, כוסות, סכום, מחבתות, סירים וכ"ו,

9. חיבור מכשירי חשמל שונים שהמזמין או מי מטעמו יביאו איתם למתחם יחובר רק בתיאום מול נציג המשכיר בלבד

10. מתחם האירוע מצולם ומוקלט לצורכי ביטחון ולפי דרישת החוק

11.אספקת גנרטור חירום הינה באחריות המזמין בלבד, ולא תהיה למזמין כלפי מתחם האירוע או אגם בטבע הפקות כל טענה בדבר אי אספקת חשמל לאירוע ו/או תקלה שמקורה בחברת החשמל ו/או כזו שאינה תלויה ו/או בשליטתו של מתחם האירוע ו/או אגם בטבע הפקות, מכל סיבה שהיא.

12. המזמין מצהיר כי ידוע לו שמתחם האירועים מקיים במגביל מספר אירועים, ולא יהיו לו כל תענות על רעש ו/או מוסיקה וסידורי חנייה במקום בכל שעות היום והלילה

13. המזמין מצהיר כי ידוע לו שעלות כל מוזמן/ משתתף נוסף באירוע/אירוח מעל הכמות הרשומה בהזמנה היא 100 ש"ח

הסכמת המזמין לתנאי שימוש במתחם האירועים :

קראתי הסכם זה בעיון, התייעצתי באופן חופשי, שאלתי שאלות בגין ההסכם, קיבלתי תשובות לשביעות רצוני, הבנתי את משמעותו ואני חותם ומאשר מרצוני החופשי ובמטרה לבוא בהתקשרות עם נותן השירותים כאמור.

מתן מלוא התשלום, הינו תנאי הכרחי לקיום האירוע בכלל ואישור הכניסה למושכר!

יתרת הסכום לתשלום תשולם ע"י המזמין לנציג המקום בעת הכניסה למתחם במזומן בלבד.

רק הזמנה עם כל הפרטים המבוקשים תטופל, תאושר וישלח לכם אישור על כך במייל חוזר או הודעה
שימו לב כי ללא אישור במייל או הודעה חוזרת המתחם לא נרשם ולא שוריין לתאריך המבוקש...
לצערנו אין ביכולתנו לשמור או לשריין תאריך ללא הזמנה חתומה / מאושרת עם כל הפרטים הנדרשים